Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego lalous.pl (dalej Sklep) jest:

DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA z siedzibą w adres: Lutza 26, posiadającą numer NIP: 118-006-98-72 REGON: 010850593 (dalej: DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA).

DEFINICJE

DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA – właściciel sklepu internetowego, Sprzedający,

Klient – nabywca będący osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową,

Konto – indywidualne konto Klienta, pozwalające na dokonywanie zamówień Towaru,

Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA, stanowiący platformę służącą zawieraniu umów sprzedaży pomiędzy DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA a Klientem,

Towar – odzież i akcesoria oferowane przez Sklep.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar, jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu www.lalous.pl drogą e-mailową pod adresem : info@lalous.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 503507607
 3. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają VAT.
 4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.
 5. Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Wszelkie rabaty od cen przedstawionych w sklepie regulowane są odrębnym Regulaminem Oferty Rabatowej.
 7. Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 8. Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych. O przerwach technicznych Klient informowany jest poprzez informację zamieszczoną na stronie Sklepu.
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15 i w dni wolne od pracy realizowane są w pierwszym dniu roboczym następującym po tych dniach.
 3. Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta.
 4. Do rejestracji Klienta i realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 5. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami Regulaminu, Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 6. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Wszystkie Towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. W wyjątkowych przypadkach, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny, sprzedający skontaktuje się z Klientem (telefon, e-mail), nie później niż w terminie 7 dni od momentu stwierdzenia braku towaru, w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.
 8. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym z podaniem daty wysyłki Towaru.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: płatność elektroniczna on – line (obecnie nieaktywna) lub przelew bankowy.
 2. Płatność elektroniczna (on-line)- zapłata na stronach Sklepu za pośrednictwem firmy PayU S.A. właściciela serwisu www.payu.pl realizujących płatności internetowe. W ramach tego typu płatności można płacić kartą kredytową lub płatniczą albo dokonać płatności przelewem elektronicznym. Przyjęcie zamówienia do realizacji i wysyłka Towaru przez Sklep może się odbyć wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego ten typ płatności.
 3. Przelew tradycyjny następuje na rachunek Sklepu internetowego (nr rachunku 79 1140 2004 0000 3202 7852 3964 ) jednak nie później niż 24 godziny od daty potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego czasu niezapłacone zamówienie zostanie anulowane.
 4. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto z zastrzeżeniem terminów wskazanych w par. V pkt 4

DOSTARCZENIE TOWARU

 1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
 2. Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów InPost. Opłata za przesyłkę kurierską wynosi 15.00 PLN brutto w przypadku płatności przelewem bankowym oraz 14.00 PLN brutto w przypadku przesyłki do paczkomatu w przypadku płatności przelewem bankowym.
 3. W dniu dostarczenia przesyłki firma kurierska wysyła do Klienta wiadomość sms z numerem telefonu do kuriera.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności za zamówiony Towar.
 5. W celu uniknięcia nieporozumień, zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem/listonoszem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep.
 6. Przedstawione w regulaminie opłaty oraz czas realizacji zamówienia obowiązują wyłącznie w odniesieniu do wysyłek/dostaw realizowanych na terenie Polski. Nie dotyczy to realizacji wysyłek/dostaw zagranicznych. Cena wysyłki/dostawy zagranicznej jest ustalana indywidualnie w zależności od miejsca dostawy wskazanego przez zamawiającego w zamówieniu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu wzór formularza zwrotu (pobierz). Klient może również odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową, przy czym w celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy w ten sposób, Klient proszony jest o przesłanie drogą mailową, wypełnionego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Do oświadczenia DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru i koszt jego dostawy do Klienta.
 4. Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 5. Zwrotowi nie podlega poniesiony przez Klienta koszt odesłania Towaru.
 6. Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 14 dni liczony jest od daty zwrotu do sklepu podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 7. Zwrotu DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA należy dokonać na adres salonu podany w przesyłce z otrzymanym towarem.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary objęte są 24 (dwudziesto-cztero) miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność Towaru z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. – Wzór reklamacji (pobierz).
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sklep zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji lub w zamówieniu w przypadku braku Konta.
 6. Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 7. W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.
 8. W przypadku uznania, koszty składanych reklamacji ponosi Sklep.
 9. Zwrot DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. Jeżeli Sklep wystawił Klientowi na jego żądanie fakturę, zwrot DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA należności za zakupiony Towar dokonany zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep odesłanej przez Klienta faktury korygującej.

WARUNKI PROMOCJI

 1. Zakres działania Promocji, czas jej trwania oraz wysokości rabatów określane są każdorazowo na banerze informacyjnym umieszczonym na stronie głównej Sklepu.
 2. Możliwe dostępne rabaty; procentowy i kwotowy, promocja łączona 2 + 1, promocje z kodem rabatowym; kod jednorazowy od kwoty lub procentowy, kod rabatowy wielokrotnego użytku, kod może być przypisany do jednego użytkownika lub dla wielu, promocja urodzinowa, rabat na przesyłkę.
 3. Po włożeniu kilku produktów do koszyka, system DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA nalicza rabaty wg wysokości cen detalicznych, najwyższy rabat zawsze przysługuje produktowi o najniższej cenie.
 4. Promocja nie łączy się z rabatami przysługującymi Stałym Klientkom oraz innymi akcjami promocyjnymi.
 5. W przypadku wymiany lub zwrotu części zakupionych produktów w Promocji, wysokość rabatów zostanie ponownie przeliczona, zgodnie z obowiązującymi zasadami promocji.
 6. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją warunków.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W wyniku złożenia zamówienia przez Klienta DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów oferowanych przez Sklep. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA nie udostępni danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z ze Sklepem e-mailem na adres: info@lalous.pl
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Sklep zapewnia Klientom których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sklep zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 5. Szczegóły dotyczące zarządzania danymi osobowymi klientów opisane są w Klauzuli Informacyjnej RODO.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania w odniesieniu do przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.
 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA oraz Klienta umowy sprzedaży.
 3. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. DORIANO BEATA AISSATOU MADEJSKA przysługuje prawo zmiany Regulaminu. Sklep zobowiązuje się na 14 dni, przed dniem wprowadzeniem zmiany Regulaminu, w formie wiadomości e-mail przekazywanej na adres e-mail Klienta, do poinformowania o zmianie oraz planowanej dacie zmiany Regulaminu. Informacja przekazywana Klientowi zawierać będzie treść wprowadzanych zmian oraz jednolity tekst Regulaminu, w formie pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 5. Prośba o akceptację zmiany Regulaminu, będzie przesyłana na adres e-mail Klienta, wraz z wiadomością o zmianie Regulaminu, o której mowa w pkt 4 powyżej, zaś w przypadku nie dokonania akceptacji w tej formie, Klient zostanie poproszony o akceptację zmiany Regulaminu, przy logowaniu na Konto.
 6. Zmieniony Regulamin, będzie obowiązywał Klienta, z nadejściem dnia określonego we wiadomości nadesłanej klientowi, zgodnie z pkt 4 powyżej i po zaakceptowaniu zmienionego Regulaminu przez Klienta, w sposób określony w pkt 5 powyżej.
 7. Braku akceptacji zmienionego Regulaminu przez Klienta, nie uniemożliwia Klientowi korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Towar.
 8. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.
 9. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest również w formacie pdf (pobierz) wraz z datą, od której obowiązuje.
 10. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między firmą DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA a Klientem w przypadku sporu sądowego, będą rozstrzygane przed właściwym miejscowo i rzeczowo sądem powszechnym. Strony dołożą starań, w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu.
 11. Informacje, znaki firmowe oraz zdjęcia Towarów umieszczone na stronie internetowej stanowią własność firmy DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów reklamowych, promocyjnych lub innych bez zgody właścicieli.
 12. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
 13. ( Dz. U. z 1964, nr 16, poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. – o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego