Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DORIANO AISSATOU BEATA MADEJSKA adres biura: ul. Lutza 26 05-092 Łomianki REGON 010850593, NIP 118-006-98-72 . Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez jednostkę za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków wynikających umów (art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub przepisów ustaw (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE i Norwegia, Lichtenstein i Islandia). Państwa dane osobowe, w tym podstawowe dane kontaktowe Spółka przetwarza tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest realizacja zawartych umów. Spółka przechowuje dane do czasu ustania realizacji celu lub do wygaśnięcia bądź rozwiązania zawieranych na czas realizacji celu umów cywilnoprawnych uwzględniając okres 3 lat na dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych.

W ramach uprawnień dotyczących Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,-
  • · prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
  • · prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • · prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
  • · prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku),
  • · prawo do przenoszenia danych,
  • · prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • · prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego